CRKVA SV. JURJA – SVETI ĐURAĐ

Crkva je sagrađena na poziciji antičke građevine, sigurno postaje na rimskoj cesti koja je povezivala Mursu i Petoviju, današnji Ptuj, o čemu svjedoče i rimske opeke ugrađene u dio sjevernoga zida lađe crkve. Postoji velika mogućnost da je današnja crkva zapravo sljednik kasnoantičke ili ranoromaničke crkve, na čijim je temeljima sagrađena kasnoromanička osnovica današnje lađe Sjeverni dio lađe građen je u dvije faze. Svetište je sagrađeno u 15. stoljeću, u doba zrele gotike, i na kontraforima i prozorima zamjetna je gradnja karakteristična za obitelj Morović, gospodare i (do)graditelje današnjega dvorskoga kompleksa u Valpovu. Sa zapadne strane lađe crkve dozidan je u 19. stoljeću zvonik s mnogim eklezijastičkim detaljima što ga izdvaja od ostalih zvonika Valpovštine.Ono što crkvu svetoga Jurja čini osobitom kasnogotički je portal na južnom zidu koji je donedavna bio zatvoren malim klasicističkim predvorjem.