Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Turistička zajednica grada Belišća ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Donjeg Miholjca popunjavanjem propisanog obrasca, na adresu:

Turistička zajednica grada Donjeg Miholjca
Vukovarska 1,
31540 Donji Miholjac
ili putem elektronske pošte:
info@tz-donjimiholjac.hr

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Zakon predviđa slučajeve izuzeća od njegove primjene, kao i ograničenja prava na pristup informaciji:

Tako, sukladno članku 1. stavku 3., 4. i 5. Zakona, njegove odredbe ne primjenjuju se na:

stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom;
na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske (Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH, „Narodne novine“, broj: 79/06 i 105/06 – ispravak);
na informacije koje predstavljaju klasificirane informacije čiji su vlasnici međunarodne organizacije ili druge države, te klasificirane informacije tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s međunarodnim organizacijama ili drugim državama.

Zahtjevom za pristup informacijama ne smatra se traženje uvida u cjelokupan spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarenje nekog prava ili izvršavanja obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije (članak 18. stavak 5. Zakona).

Turistička zajednica grada Donjeg Miholjca ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koje propisuje povjerenik za informiranje.

Službenica za informiranje Turističke zajednice grada Donjeg Miholjca
Melia Vidaković
Tel. 031/ 633 103
E-mail: info@tz-donjimiholjac.hr 

– Odluka o imenovanju službenika za informiranje

– Upitnik za samoprocjenu

PROPISANI OBRASCI

– Zahtjev za pristup informacijama
– Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
– Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

PREGLED ZAKONA I ZAKONSKIH PROPISA 

– ZAKON O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA (NN 17/19)
– 
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA(NN 85/15)
– 
ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 25/13)
– 
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 77/11)
– 
ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ: U-I-292/2011 OD 23 OŽUJKA 2011. (NN 37/11)
– ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 144/10)
– ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 172/03)
– Kriteriji za određivanje visine naknade
– Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade troškova dostave informacije (NN br. 15/14)

GODIŠNJA IZVJEŠĆA